نوشته‌ها

Journal Club 22-5-1402

در این ژورنال کلاب بیمار جالبی با تشخیص tuberous Sclerosis معرفی میشود که ثانویه به ضایعات آستروسیتیک هامارتوما مبتلا به انسداد عروقی شده است. مقاله دیگری که در مورد استفاده از OCT دربیماران RRD و staging این بیماران به کمک OCT ارایه خواهد شد

Journal Club 11-21-2020

Updates on Pathologic Myopia – Myopic Maculopathy- Retinocytoma- Astrocytic Hamartoma – Cavernous Hemangioma

Special Thanks to Dr Zahra Mahdizad and Dr Ali Makateb