نوشته‌ها

سندروم اکولوگلاندولار پارینود تظاهری از بیماری خراش گربه

شایع ترین تظاهر بیماری خراش گربه لنفادنوپاتی منطقه ای است. گره های لنفاوی اطراف گوش، زیر فکی یا گردنی معمولا تحت تاثیر قرار می گیرند. زخم اپیتلیوم ملتحمه، نکروز و تولید ترشحات چرکی در موارد شدید معمولا دیده می شود. اریتم روی پوست، معمولا نشان دهنده درگیری چرکی ثانویه به التهاب غدد لنفاوی میباشد. بررسی دقیق؛ معمولا نشاندهنده شواهدی از تلقیح پوستی به شکل یک جوش غیر خارشی، کمی نرم یا پاپول میباشد. سندرم اکولوگلاندولار پارینود (التهاب ملتحمه با ادنوپاتی اطرف گوشی) ممکن است در حدود ۲-۷٪ از بیماران مبتلا به بیماری خراش گربه دیده شود.

تظاهرات داخل چشمی معمولا شامل نورورتینیت با ادم عصب بینایی، تشکیل Macular Star و ضایعات شبکیه یا کوروئیدی گسسته سفیدرنگ است. نشت عروقی از سر عصب بینایی منجر به تشکیل Macular Star می شود که ممکن است با وجود برطرف شدن نورورتینیت ماه ها ادامه یابد. در مطالعات اخیر، نشان داده شده است که ضایعات شبکیه یا کوروئیدی گسسته سفیدرنگ یافته شایع تری از Macular Star “کلاسیک” و نورورتینیت میباشند. موارد دیگر تهدید کننده بینایی شامل یووئیت بینابینی، واسکولیت شبکیه، انسداد عروقی (شریانی و وریدی) و رتینیت میباشند. یافته های کمتر شایع بخش خلفی شامل گرانولوم، کوروئیدیت، ضایعات انژیوماتوزیس و جدا شدگی سروز موضعی شبکیه است.

در مجله جاما افتالمولوژی اخیرا بیمار مبتلا به سندروم اکولوگلاندولار پارینود معرفی شده است که معرفی آن خالی از لطف نیست.

A female child, aged 10 and previously in good health, exhibited symptoms of left eye redness and irritation for a duration of one month. The patient had been utilizing ofloxacin eye drops for a duration of two weeks, during which there was a persistent deterioration in symptoms. Upon examination, the right eye exhibited no abnormalities. The left eye exhibited a case of granulomatous conjunctivitis accompanied by the presence of follicles, as depicted in the provided figure. The results of the dilated examination of both eyes were within the normal range. The individual exhibited preauricular lymphadenopathy. The individual provided information regarding recent interactions with cats. The serological test yielded a positive result for Bartonella henselae immunoglobulin G, with a titer of 1:256. This finding provided confirmation for the diagnosis of Parinaud oculoglandular syndrome (POGS). The patient received oral doxycycline at a dosage of ۱۰۰ mg twice daily and oral rifampin at a dosage of 300 mg twice daily for a duration of 14 days. The granulomatous lesions were successfully resolved within 7 days of treatment. POGS refers to a form of unilateral granulomatous conjunctivitis accompanied by lymphadenopathy on the same side. The primary causative agent of POGS is typically Bartonella henselae, although there are rare instances where other pathogens such as Francisella tularensis and Mycobacterium tuberculosis have been implicated. The case presented notable multifocal conjunctival granulomas and exhibited a rapid resolution following the initiation of suitable therapy.

Reference