نوشته‌ها

Treatment Failures in Neovascular AMD

Journal Club -29-11-1402

Pathways of Fluid Leakage in AMD

در این مقاله جالب که به عنوان یک Editorial در مجله Retina  چاپ شده است به مسیرهای ایجاد مایع  در بیماران مبتلا به AMD

مروری خواهیم کرد. آیا همیشه وجود مایع در بیماران مبتلا به AMD  نشاندهنده یک Neovascular Activity است ؟

Journal Club 16-8-2020

Special Thanks to Dr Heidar Abbas
Special Thanks to Dr Amin Nabavi