نوشته‌ها

دسماتوسل شدید به دنبال استفاده از قطره EDTA

بیمار ۶۲ ساله ای بدون بیماری سیستمیک به دلیل باند کراتوپاتی شدید تحت درمان با قطره تاپیکال % EDTA  ۲  برای دوبار استفاده در طول روز قرار میگیرد. ۲۰ روز بعد از شروع استفاده از قطره EDTA  بیمار دچار افت دید چشم چپ میشود. در معاینه سگمان قدامی در چشم چپ شواهد دسماتوسل بزرگی به همراه شواهد Melting  استرومای اطراف آن دیده میشود. مختصری التهاب اتاق قدامی هم مشهود است. چشم راست نکته غیر طبیعی ندارد. بیمار هفته بعد تحت درمان peneterating Keratoplasty  به دلیل مشکل مذکور قرار میگیرد.

 

 

منبع