بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به اوفتالمی سمپاتیک (SO) و تعیین عوامل خطر ابتلا به آن پس از ضربه و جراحی های چشم پزشکی.

هدف: بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به اوفتالمی سمپاتیک (SO) و تعیین عوامل خطر ابتلا به آن پس از ضربه و جراحی های چشم پزشکی.

طراحی: مطالعه همگروهی گذشته نگر.

شرکت کنندگان: بیماران ثبت شده در IRIS® Registry (Intelligent Research in Sight) آکادمی چشم پزشکی آمریکا (Academy) که (n=1523) یا پس از یک جراحی یا ضربه مستند بین ۱ ژانویه ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹، تشخیص SO داده نشد.

روش ها: چندین عامل دموگرافیک و بالینی جمع آوری شد، آمار توصیفی و شیوع محاسبه شد و مدل های رگرسیون خطی چند متغیره برای داده ها مناسب شدند.

نتایج اصلی: شیوع SO، ویژگی های دموگرافیک و بالینی و برآوردهای ضریب بتا (β) ویژگی های دموگرافیک و بالینی که بر زمان شروع SO پس از جراحی (‘Procedure Only’ cohort) یا ضربه (‘Trauma cohort’) تأثیر می گذارد.

نتایج: از ۶۵,۳۴۸,۴۰۹ بیمار ثبت شده متمایز IRIS Registry، ۱۵۲۳ (۰.۰۰۲۳%) در بین سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۹ تشخیص SO داده شد و همچنین یک ضربه یا جراحی قبلی مستند داشتند.

از این تعداد، ۹۲۷ نفر (۶۰.۸۷%) زن، ۱۳۳۶ نفر (۸۷.۷۲%) متعلق به گروه ‘Procedure Only’ و ۱۸۷ نفر (۱۲.۲۸%) متعلق به گروه ‘Trauma’ بودند. شیوع SO پس از ضربه ۰.۰۲۰۷% و پس از جراحی ۰.۰۱۲۴% بود. بالاترین خطر SO مرتبط با جراحی در بیماران با سابقه “سایر بخش قدامی” (۰.۱۲۲%) به دنبال جراحی گلوکوم (۰.۰۶۶%) مشاهده شد در حالی که کمترین شیوع در جراحی آب مروارید (۰.۰۱۱%) مشاهده شد.

میانگین زمان شروع SO در هر دو گروه ترکیبی ۵۲۷.۴۴ (±۷۱۵.۶۰) روز بود و تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (p<0.001). به طور متوسط، زمان شروع از رویداد تحریک کننده تا SO با افزایش سن کوتاهتر بود، به طوریکه برای هر افزایش یک سال، ۹.۰۲ (۹۵% CI: -11.96، -۶.۰۸) روز کاهش می یافت.

نتیجه گیری: SO پس از ضربه و جراحی چشم پزشکی به طور بالقوه نادرتر از آنچه قبلاً گزارش شده است، همانطور که در این پایگاه داده بزرگ رکوردهای پزشکی چشم پزشکی اندازه گیری شده است. جنس زن ممکن است یک عامل خطر برای SO باشد. سن بالاتر ممکن است یک عامل خطر برای شروع سریعتر باشد. این یافته ها می توانند راهنمایی برای تصمیم گیری و مدیریت بالینی باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: 

پستهای اخیر:

مابین نوشته ها ٬ ژورنال کلابها و پادکستهای فارابی رتینا جستجو کنید: 

  • 5
  • 34
  • 23
  • 439
  • 1403-04-19