بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به اوفتالمی سمپاتیک (SO) و تعیین عوامل خطر ابتلا به آن پس از ضربه و جراحی های چشم پزشکی.

هدف: بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به اوفتالمی سمپاتیک (SO) و تعیین عوامل خطر ابتلا به آن پس از ضربه و جراحی های چشم پزشکی.

طراحی: مطالعه همگروهی گذشته نگر.

شرکت کنندگان: بیماران ثبت شده در IRIS® Registry (Intelligent Research in Sight) آکادمی چشم پزشکی آمریکا (Academy) که (n=1523) یا پس از یک جراحی یا ضربه مستند بین 1 ژانویه 2013 تا 31 دسامبر 2019، تشخیص SO داده نشد.

روش ها: چندین عامل دموگرافیک و بالینی جمع آوری شد، آمار توصیفی و شیوع محاسبه شد و مدل های رگرسیون خطی چند متغیره برای داده ها مناسب شدند.

نتایج اصلی: شیوع SO، ویژگی های دموگرافیک و بالینی و برآوردهای ضریب بتا (β) ویژگی های دموگرافیک و بالینی که بر زمان شروع SO پس از جراحی (‘Procedure Only’ cohort) یا ضربه (‘Trauma cohort’) تأثیر می گذارد.

نتایج: از 65,348,409 بیمار ثبت شده متمایز IRIS Registry، 1523 (0.0023%) در بین سال های 2013-2019 تشخیص SO داده شد و همچنین یک ضربه یا جراحی قبلی مستند داشتند.

از این تعداد، 927 نفر (60.87%) زن، 1336 نفر (87.72%) متعلق به گروه ‘Procedure Only’ و 187 نفر (12.28%) متعلق به گروه ‘Trauma’ بودند. شیوع SO پس از ضربه 0.0207% و پس از جراحی 0.0124% بود. بالاترین خطر SO مرتبط با جراحی در بیماران با سابقه “سایر بخش قدامی” (0.122%) به دنبال جراحی گلوکوم (0.066%) مشاهده شد در حالی که کمترین شیوع در جراحی آب مروارید (0.011%) مشاهده شد.

میانگین زمان شروع SO در هر دو گروه ترکیبی 527.44 (±715.60) روز بود و تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (p<0.001). به طور متوسط، زمان شروع از رویداد تحریک کننده تا SO با افزایش سن کوتاهتر بود، به طوریکه برای هر افزایش یک سال، 9.02 (95% CI: -11.96، -6.08) روز کاهش می یافت.

نتیجه گیری: SO پس از ضربه و جراحی چشم پزشکی به طور بالقوه نادرتر از آنچه قبلاً گزارش شده است، همانطور که در این پایگاه داده بزرگ رکوردهای پزشکی چشم پزشکی اندازه گیری شده است. جنس زن ممکن است یک عامل خطر برای SO باشد. سن بالاتر ممکن است یک عامل خطر برای شروع سریعتر باشد. این یافته ها می توانند راهنمایی برای تصمیم گیری و مدیریت بالینی باشند.

Share With Your Friends:

WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn

Retina Ward of Farabi Eye Hospital