نوشته‌ها

Journal Club 26-9-2021

Journal Club 26-9-2021

Special Thanks to Dr Barzi and Dr Mirghorbani

Diabetic Retinopathy

Diabetic Retinopathy

Book Review – BCSC

By Dr Khalili Pour

Masquerades of DME

OCTA in Diabetic RetinopathyPlay here :

Journal Club 2-5-2020

Special Thanks to Ali Makateb M.D for presentation

Special Thanks to Amin Nabavi M.D for presentation


Special Thanks to Bahman Inanlou M.D for presentationDRCR.net Protocol V

در اینجا به فایل صوتی در رابطه با این پروتکل و نتایج آن گوش کنید .