Weekly Case Presentation 3-8-2021

Weekly Case Presentation 3-8-2021

Neuroretinitis

Special Thanks to Dr Ebrahimi Adib and Dr Turkieh Reza